Regulamin

REGULAMIN PARKINGU

§1

Teren parkingu stanowią działki dzierżawione przez firmę:
ArMa Marian Knap i nazwane „Parking ARMA”
ArMa Marian Knap ul.Balicka 296; 30-198 Kraków
nip:677-212-84-82; regon:122599169

§2
„ARMA Parking” jest parkingiem strzeżonym płatnym.

§3
Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym „Regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§4
W następstwie zawarcia umowy z „ARMA Parking” przedmiotem przechowania jest wyłącznie sam samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.

§5
Odpowiedzialność „ARMA Parking” za utratę lub uszkodzenie znajdujących się w pojeździe przedmiotów innych niż ich wyposażenie fabryczne, istnieje tylko wtedy, gdy „ARMA Parking”przyjął pojazd wiedząc o umieszczeniu w nim rzeczy nie służących do jego zwykłego używania, jedynie w przypadku widocznych znaków włamania.

§6
Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu oraz zawrzeć z „ARMA Parking” umowę przechowania w systemie abonamentowym lub w systemie godzinowym.

§7
Przed pozostawieniem pojazdu osoba oddająca go na parking, ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd i jego zabezpieczenia oraz dowód rejestracyjny (na żądanie) i zgłosić:
a. wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym,
b. dodatkowe wyposażenie zewnętrzne (np. antena, kołpaki, wycieraczki, reflektory przeciwmgielne itp.)

§8
Wchodząc na parking po odbiór samochodu należy okazać pracownikowi parkingu dokument tożsamości.

§9
Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu, okazać dokumenty pozwalające na wyjechanie pojazdem jak również dowód rejestracyjny (na żądanie) oraz uiścić opłatę za parkowanie.

§10
Użytkownik pojazdu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, obowiązany jest wnieść dodatkową opłatę wg. cennika „ARMA Parking”.

§11
W przypadku zgubienia dokumentów pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie po okazaniu przez kierującego obsłudze parkingu dowodu rejestracyjne go pojazdu oraz dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd, pracownik parkingu ma obowiązek powiadomić policję.

§12
W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

§13
Wielkość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik niniejszego „Regulaminu”.

§14
Cennik jest do wglądu u obsługi parkingu oraz jest wywieszony w widocznym miejscu na parkingu.

§15
Opłata za parkowanie jest naliczona na podstawie umowy przechowania samochodu.

§16
Osobom w stanie nietrzeźwym lub u których stan wskazuje na spożycie alkoholu, obsługa może odmówić przyjęcia na parking lub wydania z parkingu pojazdu.

§17
Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. „ARMA Parking” nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w wypadku gdy pojazd nie został zamknięty.

§18
Powierzchnia Parkingu, wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez pracowników parkingu i/lub ochronę (obsługę parkingu).

§19
Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku. Przyjmowanie i wydawanie samochodów odbywa się całą dobę.

§20
Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) t.j. z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość do 10 km/h.

§21
Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do respektowania znaków drogowych ustawionych na parkingu, drogach dojazdowych i wewnętrznych, zasad organizacji ruchu oraz pozostałych warunków użytkowania parkingu. Ponadto Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienie w tym zakresie (Służba Ochrony, Policja).

§22
Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§23
Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać obsłudze parkingu.

§24
Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.

§25
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie „ARMA Parking” przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

§26
„ARMA Parking” jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

§27
„ARMA Parking” nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

§28
Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych, zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu bez zgody pracowników parkingu.

§29
„ARMA Parking” wystawia Faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie. Użytkowników pojazdów w recepcji parkingu, w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wykonania umowy przechowania. Faktura VAT może zostać przesłana na wskazany adres, po złożeniu pisemnego oświadczenia wraz z paragonem.

§30
Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu strzeżonym regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u dyspozytora parkingu.

§31
Skargi i wnioski związane z korzystaniem parkingu należy zgłaszać na adres „ARMA Parking” Arma Marian Knap ul.Balicka 296; 30-198 Kraków

§32
Regulamin obowiązuje od dnia 01 styczeń 2014r.

Rezerwacja Parkingu on-line

Data przyjazdu

Godzina przyjazdu

Data wyjazdu

Godzina wyjazdu

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Liczba samochodów

Liczba osób

Dodatkowe uwagi

Akceptuję regulamin

Rezerwacja Parkingu telefoniczne